اپیزود هفتم: دور از یک دموکراسی تمام عیار

با این اپیزود به پایان فصل اول پادکست مختصر و مفید می‌رسیم. در اپیزود آخر، به بررسی انتقاداتی که به دموکراسی آمریکا وارده می‌پردازیم و مسائل مطرح شده رو جمع بندی می‌کنیم

منبع:
American Political Parties and Elections
by L. Sandy Maisel

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer